Vitajte v Kremnici

ktorá je najčastejšie spájaná s prívlastkom zlatá. V meste vyrazené dukáty v minulosti podopierali tróny mnohých panovníkov. Obraz histórie Kremnice je zložený z mozaiky príbehov, ukrytých v každej ulici, dvore, v dome...

Mestský hrad

Dominantou stavbou hradného areálu je Kostol sv. Kataríny. Hradný komplex s expozíciami spravuje Múzeum mincí a medailí, patriace pod Národnú banku Slovenska.

Chcem vedieť viac

Skalka relax centrum

Návštevníci najčastejšie s obľubou navštevujú vodný svet, ktorý im umožňuje zregenerovať sily po viac či menej namáhavom športovaní, alebo len tak prídu zaplávať si či otužiť telo v jednej z piatich sáun.

Chcem vedieť viac

Kremnické GAGY

Koná sa každý rok na konci augusta, počas posledného prázdninového víkendu sa ulice mesta zaplnia návštevníkmi. Každý, kto má chuť sa zabávať, oddychovať, hľadá uvoľnenie alebo inšpiráciu, si príde na svoje.

Chcem vedieť viac

Ubytovanie

Všetko čo Kremnica a okolie ponúka sa nedá zažiť za deň. Vyberte si nocľah v niektorom z ubytovacích zariadení, aby ste načerpali nové sily na ďalší deň spoznávania a zažívania tohto kúzelneho miesta.

Chcem vedieť viac

Preskočiť navigáciu

Stroj času

 • 2008
  euro mince

  V Kremnici sa začalo s razbou mincí novej euromeny

 • 1993

  V mincovni sa začala raziť slovenská mena

 • 1986 – 1992

  Prevádzkový pokus úpravy rudy priamym lúhovaním a ťažba chudobných zlato-strieborných rúd povrchovým spôsobom

 • 1982

  Obnovenie geologického prieskumu v povrchovom lome Šturec

 • 1981

  Konal sa I. ročník festivalu satiry a humoru Kremnické gagy

 • 1974

  I. ročník pretekov v behu na lyžiach Biela stopa SNP

 • 1970

  V Kremnici došlo k zastaveniu podzemnej ťažby zlata a striebra

 • 1966

  Založenie Strednej umeleckopriemyselnej školy s odbormi rytectvo, kováčstvo, odlievanie, šperkárstvo

 • 1958

  Otvorenie Psychiatrickej nemocnice

 • 1957

  Mincovňa stratila monopol na rafinovanie drahých kovov

 • 1945

  Ustupujúce nemecké vojská vypálili fosforom časť mesta

 • 1937

  Otvorenie plavárne so stometrovým bazénom, jediným v Československu

 • 1923

  Mesto navštívil prvý československý prezident T. G. Masaryk

 • 1918–1921

  V mincovni zaviedli nové strojové zariadenie pre razbu československých mincí

 • 18. január 1914

  Konali sa tu Prvé celouhorské preteky v behu a skoku na lyžiach

 • 1913–1937

  Na šachte č. IV v hĺbke 245 m bola vybudovaná unikátna podzemná elektráreň

 • 1903

  Do mesta pribudlo ďalšie zdravotnícke zariadenie – Ústav pre hluchonemých

 • 19./20. stor.

  Stagnácia a kríza kremnického baníctva viedla k úvahám o predaji alebo dlhodobom prenájme kremnickej banskej spoločnosti

 • 1890

  Založenie vlastivedného múzea

 • 1887–1889

  Banský inžinier a vynálezca Bohuslav Križko zaviedol v meste verejné elektrické osvetlenie – prvé v Uhorsku a tiež prvý verejný telefón

 • 1882–1889

  Pri veľkej rekonštrukcii mincovne boli k pôvodnému stredovekému jadru pristavané nové budovy valcovne, raziarne, hutníckych dielní, lúčobne, kaliarne razidiel a kotolne

 • 1880

  Kvôli statickým poruchám v dôsledku poddolovania zbúrali monumentálny Kostol Panny Márie na hlavnom námestí

 • 1880

  Mesto vyhralo so štátom súdny spor o lesy

 • 1876

  V meste bol založený Korčuliarsky spolok – materský spolok športových združení

 • 1874

  Skladateľ Ján Levoslav Bella zložil v Kremnici symfonickú báseň Osud a ideál

 • 1873

  S maliarom Bélom Angyalom prišli do mesta aj nové smery vo výtvarnom umení

 • 1869–1872

  Výstavbou železnice sa Kremnica napojila na trať Budapešť – Bohumín

 • 1868

  Do mesta prišiel banský lekár a spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský; žil tu až do svojej smrti v roku 1908

 • 1856

  V Kremnici bolo založené reálne gymnázium

 • 1852

  Do mesta zavítal cisár František Jozef I.

 • jún 1849

  V Kremnici popravili slovenského dobrovoľníckeho dôstojníka Juraja Langsfelda

 • 1849

  Pri Dolnom Turčeku sa odohrala bitka medzi rakúskymi a maďarskými honvédskymi vojskami

 • 1848

  Založenie spolku Kasíno, ktorého členovia sa venovali čítaniu a  spoločenským hrám január

 • 1841–1931

  V rozpätí 90 rokov sa pracovalo na razbe Hlavnej dedičnej štôlne, ktorá odvádzala vody z baní do Hrona

 • 1810–1815

  V mlyne na výrobu papiera boli nainštalované stroje, čím sa stal prvou uhorskou fabrikou na papier

 • 1806–1808

  Na nižšom evanjelickom gymnáziu v Kremnici študoval básnik Ján Kollár

 • 1777

  Pri najväčšom požiari v dejinách mesta zhoreli všetky kostoly, domy na námestí i v predmestiach, ako aj veže opevnenia

 • 18./19. stor.

  V Kremnici vznikla manufaktúra na kameninu; táto slávna továreň existovala až do r. 1956

 • 1777

  Do mesta zavítal rakúsky vojvoda Maximilián

 • 1768

  Založenie katolíckeho gymnázia pod kuratelou františkánov

 • 1765–1772

  Na výstavbe monumentálneho trojičného morového stĺpa pracovali sochári Dionýz Staneti, Martin Vögerle a Anton Mayer

 • 1764

  Mesto uvítalo rímskeho kráľa Jozefa II. a jeho brata Leopolda

 • 1751

  František Lotrinský

  Kremnicu navštívil cisár František Lotrinský, manžel Márie Terézie

 • 1729–1735

  Na kopci Schulersberg západne od mesta postavili kalváriu s kostolíkom sv. Kríža

 • 1728

  Kremnicu navštívil slávny francúzsky filozof Charles de Montesquieu

 • 1710–1711

  V meste a okolí zúril mor

 • 1710
  Mincovna

  Do prevádzky mincovne boli zavedené výkonné skrutkové lisy (balanciéry)

 • 1708

  Po odchode rákociovských povstalcov sa miestne kostoly vrátili katolíkom

 • 1703

  Kremnica sa na 5 rokov dostala do rúk Rákociho povstalcov

 • 1682

  Turci napadli Kunešov, Lúčky a Veterník a najmenej 30 ľudí odvliekli do zajatia

 • 1678

  Tököliovskí povstalci obsadili Kremnicu

 • 1677

  Z tohto roku pochádzajú najstaršie štatúty meštianskeho streleckého spolku

 • 1671

  Mesto navštívil známy anglický učenec Edward Brown

 • 1666

  V Turčianskych Tepliciach, ktoré patrili Kremnici, sa konala porada Wesselényiovských protihabsburských povstalcov

 • 1649

  Do Kremnice prišli františkáni a postavili si tu kostol a kláštor; s ich príchodom sa spája začiatok rekatolizácie v meste

 • 1642

  Pri veľkom požiari v Altermannovej prednej šachte zahynulo 50 baníkov

 • 1605

  Bočkajovskí povstalci vtrhli do Dolnej ulice a niekoľkých okolitých dedín, viacero ľudí zabili, niektorých zajali a predali do tureckého zajatia

 • 1580 (1564?)

  Zavedenie nového typu banského vozíka, tzv. doprava „riesen“; odtiaľto sa tento druh výkonnejšej dopravy rozšíril aj do iných európskych oblastí

 • 1560

  Veľký požiar zničil 2 kostoly a 64 domov

 • 1559

  Oficiálna formulácia evanjelického vierovyznania stredoslovenských banských miest (Confesio heptapolitana)

 • 30. roky 16. stor.

  Kremnicu navštívil slávny humanista a alchymista Paracelsus

 • 1533

  Založenie erárneho Kráľovského závodu na ťažbu zlata (Goldkunsthandlung), ktorý prevzal do správy väčšinu súkromných baní

 • 1530

  Najstaršia kodifikácia mestského práva

 • 1527

  Najstaršia zmienka o slávnej mestskej evanjelickej škole

 • 1522

  V meste pôsobil prvý luteránsky kazateľ Konrád Cordatus

 • 15./16. stor.

  Výstavba tzv. Turčekovského vodovodu, ktorý privádzal vodu z Turca do kremnických banských a minciarskych prevádzok

 • 1492
  Banske pravo

  Kodifikácia kremnického banského práva

 • 1465

  Najstaršia zachovaná cechová písomnosť z Kremnice – predpisy pre tovarišov obuvníckeho cechu

 • 1433

  Na Kremnicu zaútočili českí husiti, mesto nedobyli, no odniesli si korisť z predmestí

 • 1429

  Kráľ Žigmund predal Kremnici štyri dediny patriace kráľovskej komore - Kunešov, Lúčky, Hornú Ves a Šváb, čím sa zavŕšilo dobudovanie mestského panstva

 • 1425

  Kremnica získala trhové právo, podľa ktorého sa mohli v meste dva dni do týždňa konať trhy

 • 1. štvrtina 15. stor.
  Hrad, mesto

  Výstavba mestských hradieb

 • 1400

  Kremnica získala hrdelné právo, teda právo súdiť a trestať zločincov a zbojníkov

 • 1391

  Najstaršia zachovaná listina s výsadami pre kremnických minciarov

 • 1388

  V Banskej Štiavnici sa konalo prvé doložené zasadanie Zväzu stredoslovenských banských miest, na čele ktorého stála Kremnica

 • 1385

  Prvýkrát sa spomína dedičná štôlňa, ktorou sa odvodňovali banské diela

 • 1382–1393

  Na južnom okraji mesta vznikol najstarší mestský špitál s gotickým Kostolom sv. Alžbety

 • 14. - 15. storočie

  Stavba mestského hradu s obrannými baštami, cirkevnými stavbami (Kostol sv. Kataríny, rotunda sv. Michala) a administratívnymi budovami (radnica, škola, fara)

 • 1335
  Floreny

  V mincovni sa začalo s razbou zlatých florénov (dukátov)

 • 1331

  V najstaršej zachovanej listine mestskej kancelárie sa spomínajú banské mlyny, huty a stupy

 • 17. 11. 1328

  Prvá písomná zmienka o Kremnici.

  zakladajuca listina

  Panovník Karol Róbert z Anjou udeľuje Kremnici mestské práva.